Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing voor de website van Europatenten. Door deze website te bezoeken of de via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Algemene informatie

Alle op deze website vermelde informatie, logo's en afbeeldingen zijn eigendom van Peter en Kristien de Vreeze. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mee begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, foto's en andere materialen zijn opgenomen met de toestemming van de desbetreffende eigenaar. Alle rechten zijn voorbehouden. Het ongeoorloofd gebruik van deze website en de daarop gepubliceerde foto's en informatie is ten strengste verboden. Het is niet toegestaan de foto's op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming.

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Europatenten garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren op uw computer. U dient te beschikken over een goede internetverbinding en recente browserversies.

Europatenten sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Dit geldt voor welke schade dan ook, inbegrepen schade die voortvloeit uit handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie; de onmogelijkheid de website te gebruiken; het feit dat bepaalde informatie op de website kan onjuist zijn, onvolledig of niet actueel. Om deze website te bekijken dient u over recente browserversies te beschikken, het is dan ook belangrijk uw browser regelmatig te updaten.

Persoonsgegevens en privacy

Europatenten neemt privacy ernstig. Ons privacybeleid is gebaseerd op het principe dat wij het waarderen dat u aan ons informatie verstrekt. Wij zullen die informatie gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt. Gegevens die u betreffen worden verzameld voor een offerte of naar aanleiding van een inschrijving op onze nieuwsbrief, ook cookies worden gebruikt. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw persoonsgegevens tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. Met het zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot de website en de gegevensbestanden gekoppeld aan de website stelt u zich bloot aan vervolging en schadeclaims.